021-42103

فرم شکایات

نام و نام خانوادگی *:
شماره تماس:
شرح شکایت:

شرکت راه تمدن پارسیان کیش

در صورت بروز هرگونه نارسایی و شکایت جهت رسیدگی پذیرای شما در دفتر هماهنگی تهران خواهیم بود.
تلفن دفتر فروش کیش:
(076) 44472455-6
تلفن دفتر امور مالی و اداری:
(021) 42103
(021) 88790892
فکس:
+98 (021) - 88662537
+98 (021) - 88662543
کد پستی:
1969734654
دفتر اصلی کیش:
کیش، بر